Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA HISTORII POLSKIEJ BRONI PANCERNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Tirczakowskiego zamieszkałego w Toruniu przy ulicy Leona Witkowskiego 8c/1 leg. Dow. Osobistym nr ADG 543816 wyd. przez Prezydenta miasta Torunia. zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystiana Buszmana w kancelarii notarialnej w Toruniu, ul. Chełmińskiej 3, w dniu 24 listopada 2009r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto TORUŃ.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6

Fundacja Posługuje się pieczęcią Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8

Celami Fundacji są:

1. Propagowanie i upowszechnianie tradycji Wojska Polskiego z szczególnym uwzględnieniem Broni Pancernej.

2. Kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży.

3. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

4. Utrwalanie w pamięci społeczeństwa wydarzeń historycznych i miejsc szczególnych wydarzeń związanych z historią wojskowości i walk o niepodległość.

5. Podejmowanie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i konserwacji budowli obronnych jak i militariów

7. Prowadzenie działalności: kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i wydawniczej.

8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i tworzenia grup rekonstrukcji historycznej.

9. Podejmowanie i prowadzenie prac na rzecz odbudowy i rekonstrukcji oraz budowy kopii pojazdów militarnych i broni pancernej, ekwipunku i wyposażenia na potrzeby własne lub innych muzeów, osób prawnych lub fizycznych.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Inspirowanie i organizowanie badań oraz upowszechnianie ich wyników.

2. Organizowanie posiedzeń ,konferencji naukowych, zjazdów i wycieczek studialnych .

3. Urządzanie samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi i państwowymi publicznych odczytów, wystaw i pokazów oraz inscenizacji plenerowych.

4. Współpraca z organami państwowymi i samorządowymi ,instytucjami naukowymi, muzeami,bibliotekami i archiwami w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

6. Tworzenie i pomnażanie funduszy przeznaczonych na realizację działalności statutowej.

7. Cele statutowe realizowane są z wykorzystaniem działań:

-wydawanie książek, kod PKD 58.11.Z

-wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, kod PKD 58.14.Z

-badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, kod PKD 72.20.Z

-działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, kod PKD 79.90.A

-działalność w zakresie informacji turystycznej, kod PKD 79.90.B

-działalność organizatorów turystyki, kod PKD 79.12.Z

-działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, kod PKD 82.30.Z

-pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, kod PKD 85.59.B

-działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, kod PKZ 90.02.Z

-działalność obiektów kulturalnych, kod PKD 90.04.Z

-działalność muzeów, kod PKD 91.02.Z

-działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, kod PKD 91.03.Z

-działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, kod PKD 93.21.Z

-pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, kod PKD 93.29.Z

§ 10

1. Działalność, o której mowa w § 6 i § 7 Statutu, może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji tej działalności w ramach celów statutowych.

3. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną, przy wykonywania statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 14

1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 17.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§ 18.

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§ 19.

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 20.

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Władze Fundacji

§21.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.

3. Prezesa Fundacji wybiera Fundator. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

4. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora.

§22.

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 23.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia iwysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym

w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g. zmiana statutu Fundacji,

h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

i. nadzór nad działalnością Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

§ 26

Zmiana statutu

§ 25.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub wniosek Fundatora.

3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§ 26.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 28.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 29.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 30.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Video raport

Foto nowości

Dokumenty